Η Εταιρία ΙΟΝΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ δραστηριοποιείται στη διακίνηση ιατροτεχνολογικών  προϊόντων.

 

Η Εταιρία έχοντας ως στόχο την παροχή ποιοτικών προϊόντων,  τόσο προς τους πελάτες της όσο και προς τους συνεργάτες της και το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο, εφαρμόζει ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Ποιότητας σύμφωνα με τις προδιαγραφές των διεθνών Προτύπων  ISO 9001:2015  καθώς και της Υ.Α. ΔΥ8δ/1348/2004, δηλώνοντας ταυτόχρονα και τη δέσμευσή της  για την εφαρμογή των εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών νομικών απαιτήσεων και κανονιστικών διατάξεων που διέπουν τη λειτουργία της.

Βασική αρχή αποτελεί η επαγγελματική δεοντολογία στις σχέσεις με τους πελάτες  και τους συνεργάτες της, η διαρκής ποιοτική βελτίωση του ανθρώπινου δυναμικού, των μέσων  και των διαδικασιών καθώς επίσης και η διαρκής βελτίωση και αποτελεσματικότητα του Συστήματος Ποιότητας.

     Για την υλοποίηση της πολιτικής αυτής η Εταιρία:

  • εφαρμόζει μεθόδους και διαδικασίες που ανταποκρίνονται στην σύγχρονη Επιστήμη και Τεχνική καθώς και στις διαδικασίες της σχετικής ισχύουσας νομοθεσίας,
  • ενσωματώνει στις αρχές λειτουργίας της, την τήρηση της νομιμότητας και την κοινωνική ευθύνη,
  • προβαίνει σε αντικειμενική και κοινωνικά υπεύθυνη διαφήμιση των προϊόντων της,
  • χρησιμοποιεί κατάλληλο εξοπλισμό και εκπαιδευμένο προσωπικό, σε όλους τους τομείς της,
  • καθιερώνει ένα συγκεκριμένο πλάνο στόχων, φροντίζει για την αποτελεσματική παρακολούθησή τους και εξασφαλίζει επαρκείς πόρους για την επίτευξή τους.

 

Το πρότυπο διαχείρισης ποιότητας που έχει αναπτύξει η Εταιρία αποτελεί ένα δυναμικό σύστημα με απώτερο στόχο τη συνεχή βελτίωση της λειτουργίας και των επιδόσεών της και του προσωπικού της.  Αυτό ακριβώς αποτελεί επιπρόσθετο εχέγγυο του κύρους και της αξιοπιστίας της, προς όλους τους συνεργάτες της, ικανοποιεί τις ανάγκες και τις προσδοκίες των πελατών της για έγκαιρες και αποτελεσματικές υπηρεσίες και παράλληλα ανταποκρίνεται στα πρότυπα και τις προδιαγραφές που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση.

 

Η Εταιρία δεσμεύεται για την εφαρμογή της Πολιτικής Ποιότητας, εξασφαλίζοντας παράλληλα, ότι η Πολιτική αυτή είναι γνωστή και κατανοητή σε όλα τα επίπεδα και ότι εφαρμόζεται από όλους τους εργαζόμενους αλλά και την Διεύθυνση, οι οποίοι έχουν εκπαιδευτεί κατάλληλα για την υλοποίησή της.

 

Αρμόδιος για την υλοποίηση και τήρηση αυτών  ορίζεται ο Υπεύθυνος Διαχείρισης Ποιότητας.

 


Για την ΙΟΝΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ

 

ΔΩΡΑ ΓΑΛΙΩΝΗ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ